Regulamin świadczenia usług przez portal ogłoszeniowy „doktorszuka.pl”:

§ 1 Postanowienia ogólne

1.   Niniejszy regulamin określa warunki korzystania przez Usługobiorcę z portalu ogłoszeniowego „doktorszuka.pl”.

2.   Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

a)    Portal- portal ogłoszeniowy: „doktorszuka.pl”, dla branży medycznej, służący do zamieszczania przez Usługobiorców ogłoszeń o:

– pracy w branży medycznej,

– wydarzeń w branży medycznej,

– sprzedaży, kupna, wynajmu, poszukiwania lokali/mieszkań dla branży medycznej,

– sprzedaży, kupna, wynajmu sprzętu dla branży medycznej,

– sprzedaży, kupna, wynajmu, poszukiwania gabinetów/przychodni w branży medycznej,

– poszukiwaniu wspólników/osób współpracujących w branży medycznej, oraz o ofertach biznesowych w branży medycznej.

b)   Usługodawca- osoba prowadząca Portal. Portal prowadzony jest przez Adama Dobrowolskiego, adres: Uniszowice 103F, 21-030 Motycz, adres poczty elektronicznej: kontakt@doktorszuka.pl

c)    Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Portal,

d)   Strony – usługobiorca i usługodawca,

e)    Zamówienie – dokonanie przez Usługobiorcę zamieszczenia ogłoszenia w Portalu.

3.   Złożenie zamówienia (dodanie ogłoszenia w Portalu) przez Usługobiorcę  wymaga rejestracji w Portalu.

4.   Przetwarzanie danych osobowych w Portalu odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności udostępnionej w Portalu. Usługobiorca wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usługi przez Portal.

5.   Treści zamieszczane przez Usługobiorców w ogłoszeniach, które opublikowano w Portalu, mają charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta Usługodawcy (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego).

6.   Usługodawca zastrzega, że za pośrednictwem Portalu nie dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Usługobiorcami, tj. osobą/podmiotem będącym ogłoszeniodawcą i osobą /podmiotem, do którego ogłoszenia te są kierowane. Zawarcie ewentualnej umowy pomiędzy Usługobiorcami odbywa się poza Portalem, Portal i Usługodawca nie są stroną takiej umowy.

7.   Dodane ogłoszenie wyświetla się w Portalu przez 365 dni, ale Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany czasu wyświetlania się ogłoszeń w przyszłości, jednak na nie mniej niż 120 dni. Ewentualny nowy czas wyświetlania się ogłoszeń zostanie umieszczony w treści Regulaminu.

8.   Nowo dodane ogłoszenie lub edytowane ogłoszenie zostanie sprawdzone i opublikowane przez Usługodawcę jak najszybciej, ale nie później niż w ciągu 48 godzin od wprowadzenia zmiany, o ile będzie zgodne z Regulaminem.

9.   Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany treści Regulaminu i Polityki prywatności.

 

§ 2 Prawa i obowiązki stron

1.   Usługobiorca składając Zamówienie oświadcza, iż wszystkie dane jakie zostaną przez niego podane w ogłoszeniu zamieszczonym w Portalu są zgodne z prawdą oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

2.   Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość danych podanych w ogłoszeniu zamieszczonym w Portalu oraz za ich zgodność z obowiązującym prawem.

3.   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści podane przez Usługobiorcę w ogłoszeniu zamieszczonym w Portalu oraz za zgodność tych treści z obowiązującym prawem.

4.   Usługobiorca zamieszczając ogłoszenie w Portalu zobowiązany jest do podania proponowanej konkretnej kwoty wynagrodzenia na danym stanowisku pracy, według stawki godzinowej, i/lub stawki procentowej od procedur medycznych, i/lub wynagrodzenia miesięcznego, itp.

5.   W przypadku braku podania przez Usługobiorcę umyślnie, bądź nieumyślnie, w zamieszczonym w Portalu ogłoszeniu konkretnej kwoty wynagrodzenia, zbyt niskiej kwoty wynagrodzenia (np. 1 zł), zbyt wysokiej kwoty wynagrodzenia (np.  1.000.000 zł), Usługodawca ma prawo do uzupełnienia, bądź poprawy treści ogłoszenia w zakresie kwoty wynagrodzenia, podając rynkową kwotę/stawkę wynagrodzenia, wg własnego uznania, sugerując się widełkami zakresu stawek/ kwot wynagrodzenia lub najczęstszymi stawkami/ kwotami wynagrodzenia w danej kategorii w Portalu.

6.   W przypadku braku podania przez Usługobiorcę umyślnie bądź nieumyślnie, w zamieszczonym w Portalu ogłoszeniu konkretnej ceny w dziale WYDARZENIA, SPRZĘT, LOKAL/MIESZKANIE, nieadekwatnie niskiej ceny (np. 1 zł), nieadekwatnie wysokiej ceny (np.  10.000.000 zł), Usługodawca ma prawo do uzupełnienia, bądź poprawy treści ogłoszenia w zakresie ceny, podając rynkową cenę, wg własnego uznania, sugerując się widełkami zakresu cen lub najczęstszymi cenami w danej kategorii w Portalu lub cenami nowych produktów dostępnych w sieci lub na stronach źródłowych Usługobiorcy.

7.   Usługodawca oświadcza, iż wszystkie dane jakie pozyska od Usługobiorcy będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji Zamówienia i usługi.

8.   Usługobiorca zobowiązuje się do niezamieszczania w ogłoszeniu zamieszczonym w Portalu treści o charakterze bezprawnym.

9.   W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę zakazu zamieszczania treści o charakterze bezprawnym, Usługodawca ma prawo do usunięcia tych treści, bez uprzedniego wzywania Usługobiorcy do zaprzestania naruszeń i informowania Usługobiorcy o usunięciu tych treści.

10.               W przypadku gdy Usługobiorca, po usunięciu przez Usługodawcę z Portalu zamieszczonych przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, ponownie zamieści treści o charakterze bezprawnym.

11.               Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, tj. zamówienia po dokonaniu przez Usługobiorcę płatności za zamieszczenie ogłoszenia.

12.               Płatność za zamówienie pobierana jest od Usługobiorcy na ostatnim etapie dodawania ogłoszenia i jest ona jednorazowa.

13.               Dokonanie płatności za zamówienie przez Usługobiorcę jest równoznaczne ze spełnieniem świadczenia (wykonaniem usługi zamieszczenia ogłoszenia) przez Usługodawcę.

 

 

§ 3 Cennik

1.   Portal pozostaje non –profit do odwołania,  dokonywanie zamówień przez Usługobiorcę jest darmowe.

2.   W przypadku zmiany zasad odpłatności dokonywania zamówień przez Usługobiorców, cennik zostanie opublikowany w zakładce cennik: https://doktorszuka.pl/cennik/. Cennik stanowi integralną cześć niniejszego Regulaminu.

 

§ 4 Reklamacje

1.   Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji co do świadczonych przez Portal usług.

2.    W przypadku niezgodności świadczonej usługi z zamówieniem Usługobiorcy, Usługobiorca ma prawo żądać usunięcia niezgodności.

3.    Reklamacje składa się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy podany w § 1 ust. 2 lit. b) niniejszego Regulaminu.

4.   Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 15 dni roboczych od daty otrzymania przez Usługodawcę prawidłowej reklamacji.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

Do świadczenia usług przez Portal zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.